czwartek, 17 marca 2011

Regionalne i Lokalne Organizacje Turystyczne oraz Departament Turystyki.


            Opierając się na Art. 4.3. Ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej oraz na wymogach Polskiej Organizacji Turystycznej i założeniach tworzenia trójstopniowego systemu promocji turystycznej w Polsce (tworzonego od 2000 roku) możemy przyjąć następującą strukturę:
            Lokalna Organizacja Turystyczna jest to najnowsza z form prawnych organizacji pozarządowych w Polsce ustanowiona ustawą z dnia 25 czerwca 1999r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. z 1999 r. nr 62, poz. 689, z późniejszymi zmianami). Podstawowa różnica LOT w stosunku do innych form polskich organizacji pozarządowych (przede wszystkim stowarzyszenia, związku stowarzyszeń i fundacji) to struktura członkowska która dopuszcza uczestnictwo osób fizycznych i prawnych na równych prawach jako członków zwyczajnych (posiadających prawo wybierania i bycia wybieranymi do władz), zachowując przy tym formułę otwartą (w każdej chwili każdy może wstąpić i wystąpić z LOT z zachowaniem warunków określonych statutem). taka organizacja może skupiać zarówno przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych, jak i przedsiębiorców. LOT jest rejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Przy wpisie do KRS LOT jest określana jako "inna organizacja". LOT przybiera formę prawna stowarzyszenia, zatem konieczne jest zebranie się min. 15osób tworzących Komitet Założycielski (w tej liczbie może mieścić się dowolna liczba osób prawnych).
            LOT jest rejestrowana w oparciu o wyżej wspomnianą ustawę oraz w oparciu o ustawę prawo o stowarzyszeniach, zgodnie z Art. 4. ustawy o POT:
 1. W celu wykonania zadania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5, mogą być tworzone regionalne i lokalne organizacje turystyczne.
 2. Do tworzenia i działania regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104, z 1990 r. Nr 14, poz. 86, z 1996 r. Nr 27, poz. 118, z 1997 r. Nr 121, poz. 769 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668), z tym że:
a)      członkiem tych organizacji mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, w szczególności podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1 i 2,
b)      nadzór nad tymi organizacjami sprawuje minister właściwy do spraw turystyki,
c)      organizacje te mogą prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji ich celów i w przedmiocie określonym w ich statutach.
 1. Do zadań regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych należy:
a)      promocja turystyczna obszaru ich działania,
b)      wspomaganie funkcjonowania i rozwoju informacji turystycznej,
c)      inicjowanie, opiniowanie i wspieranie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej,
d)      współpraca z Polską Organizacją Turystyczną.
 1. Minister właściwy do spraw turystyki może, w drodze rozporządzenia, przekazać nadzór nad regionalnymi organizacjami turystycznymi lub lokalnymi organizacjami turystycznymi właściwym wojewodom.
           
           
            Lokalne Organizacje Turystyczne nie podlegają Regionalnym Organizacjom Turystycznym i prowadzą działania na jeszcze mniejszą skalę niż ROT-y. Najczęściej zajmują się małym obszarem, często niewiększym niż teren pewnej gminy. Regionalne i Lokalne Organizacje Turystyczne są autonomicznymi organizacjami działającymi w sferze rozwoju i promocji turystyki. Relacje pomiędzy nimi a POT opierać się powinny wyłącznie na zasadzie współpracy równoprawnych partnerów.

            Celem powoływania LOT-ów jest przede wszystkim integracja działań na rzecz turystyki w regionie, co pozwala na lepsze dotarcie z konkurencyjną ofertą do poszczególnych grup turystów z kraju i zagranicy. Organizacje te pracują ogólnie na rzecz zwiększenia liczby turystów odwiedzających region i jego atrakcji, powiększenia wpływów z turystyki, poprawy infrastruktury turystycznej w regionie, czy też stworzenia gminnego/miejskiego systemu informacji turystycznej. LOT-y inicjują, opiniują i wspomagają plany rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej w gminie/mieście oraz koordynują działania promocyjne . Do konkretnych działań podejmowanych przez LOT można zaliczyć m.in. sprzedaż wspólnych pakietów turystycznych, wydawanie czasopism, książek, gazet, wydawnictw, działalność związaną z organizowaniem targów i wystaw i inną działalność komercyjną. LOT-y skutecznie promują zrzeszone w niej instytucje, koordynując prace i pomysły wszystkich jej członków. LOT-y stanowią swoistego rodzaju forum współpracy.

Ze względu na obszar działania, zadania LOT-ów to:
 • gromadzenie i aktualizacja danych na temat miejscowych walorów i oferty turystycznej,
 • tworzenie i rozwój oferty turystycznej powstałej na bazie lokalnych walorów,
 • integracja społeczności lokalnej na rzecz poprawy atrakcyjności turystycznej własnych miejscowości,
 • integracja jednostek samorządu lokalnego i branży turystycznej

A poza tym:
 • promocja turystyczna ich obszaru,
 • wspomaganie i rozwój informacji turystycznej,
 • kreowanie produktu turystycznego (tworzenie, rozwój i promocja) wokół lokalnych atrakcji turystycznych,
 • inicjowanie i wspieranie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej,
 • gromadzenie i aktualizacja informacji o atrakcjach i produktach turystycznych,
 • współpraca z Polską Organizacją Turystyczną (POT).

            LOT jest najbardziej regionalnym szczeblem struktury działającej w polskiej turystyce od 2000 roku. Na czele tej struktury stoi Polska Organizacja Turystyczna, będąca wyspecjalizowana państwową instytucją podejmującą działania na rzecz promocji turystyki i współpracującą przy tym z samorządem terytorialnym i branżą turystyczną. Środkowy szczebel zajmują Regionalne Organizacje Turystyczne, a na końcu struktury usytuowane są Lokalne Organizacje Turystyczne. W całym kraju jest ich około 100.


Liczba Lokalnych Organizacji Turystycznych w poszczególnych województwach – stan na luty 2009r.

            Podstawowymi formami finansowania działalności LOT są składki członkowskie oraz własna działalność gospodarcza. LOT jako stowarzyszenie może starać się o dotacje w ramach:
 • programów unijnych (w ramach funduszy strukturalnych),
 • programów krajowych, w tym grantów Ministerstwa Gospodarki
 • dofinansowania POT,
 • otwartych konkursów ofert Zarządu Województwa,
 • dofinansowania ROT w ramach projektów regionalnych i konkursu dla członków,
 • otwartych konkursów ofert samorządów lokalnych.

            Regionalna Organizacja Turystyczna jest organizacją współpracy samorządu terytorialnego i branży turystycznej w zakresie promocji obszaru obejmującego działalność tej organizacji, jako regionu atrakcyjnego turystycznie w kraju i zagranicą, założoną w formie prawno-organizacyjnej – stowarzyszenia.

            Regionalne Organizacje Turystyczne działają na szczeblach wojewódzkich – jest ich 16 – tyle ile województw (po jednej w każdym województwie). ROT-y prowadzą działania na skalę mniejszą niż POT, gdyż działają w obrębie swojego regionu (województwa). Zarówno ROT-y jak i LOT-y nie są oddziałami POT, natomiast priorytetowym instrumentem dla władz samorządowych. Członkami ROT są jednostki samorządu terytorialnego, organizacje gospodarcze i zawodowe związane z turystyką oraz przedsiębiorstwa turystyczne.

Do zadań Regionalnych Organizacji Turystycznych należą:
 • koordynacja działań promocyjnych w województwie,
 • stworzenie regionalnego systemu informacji turystycznej – w celu zapewnienia kompleksowej informacji o województwie w oparciu o lokalne punkty informacji turystycznej oraz włączenie w krajowe rozwiązania systemu informacji turystycznej,
 • promocja walorów turystycznych w kraju i zagranicą,
 • stymulowanie tworzenia i rozwoju produktu turystycznego w regionie (zapewnienie wysokiej jakości produktu turystycznego zdolnego sprostać konkurencji międzynarodowej),
 • inspirowanie i pomoc przy tworzeniu LOT-ów w regionie,
 • doskonalenie kadr dla potrzeb turystyki,
 • prowadzenie badań i analiz marketingowych w dziedzinie turystyki,
 • współpraca z POT,
 • inicjowanie, opiniowanie i wspieranie planów rozwoju modernizacji infrastruktury turystycznej.

Zadania departamentu turystyki:

 1. współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i stowarzyszeniami w zakresie rozwoju turystyki,
 2. realizowanie działań w zakresie „Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Pomorskim”,
 3. koordynowanie działań z zakresu turystyki realizowane przez merytoryczne departamenty,
 4. współpraca z Regionalnymi Organizacjami Turystycznymi, podmiotami turystycznymi niezrzeszonymi w ROT, lokalnymi organizacjami turystycznymi danego województwa oraz właściwymi organami i innymi instytucjami,
 5. organizacja konferencji i spotkań w zakresie turystyki,
 6. nadzór realizacji projektów turystycznych dotowanych przez województwo,
 7. gromadzenie i analiza danych o rynku turystycznym województwa dotyczących przyjazdów turystów krajowych i zagranicznych,
 8. realizacja zadań związanych z nadawaniem upoważnień dla organizatorów szkoleń dla przewodników turystycznych,
 9. realizacja zadań związanych z nadawaniem uprawnień dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek,
 10. realizacja zadań związanych z kategoryzacją obiektów hotelarskich,
 11. organizacja i nadzór prac komisji egzaminacyjnej i komisji egzaminacyjnej języków obcych dla kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek,
 12. przeprowadzanie kontroli:

 • pilotów wycieczek i przewodników turystycznych w zakresie posiadanych uprawnień co do ich obszaru i ważności oraz poprawności wykonywania zadań,
 • jednostek prowadzących szkolenia dla kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek,
 • obiektów hotelarskich w zakresie spełniania wymagań kategoryzacyjnych,
 • organizatorów i pośredników turystycznych w zakresie prowadzonej regulowanej działalności gospodarczej,
13. nadzorowanie ewidencji innych obiektów hotelarskich prowadzone przez gminę,
14. prowadzenie wojewódzkich ewidencji:
 • organizatorów i pośredników turystycznych,
 • obiektów hotelarskich,
 • przewodników turystycznych i pilotów wycieczek,
 • organizatorów szkoleń dla kandydatów na pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,

15. gromadzenie polis OC, gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych organizatorów i pośredników turystycznych,
16. realizacja zadań związanych z występowaniem na rzecz klientów w sprawach wypłaty środków z tytułu gwarancji lub polis OC do ubezpieczycieli,
17. wydawanie legitymacji, duplikatów legitymacji pilotów wycieczek i przewodników turystycznych


Bibliografia:

 1. www.pot.gov.pl
 2. www.wikipedia.pl
 3. www.wrotapomorza.pl
 4. www.wikibooks.org
 5. www.kierunekturystyka.blog.onet.pl
 6. www.sieci.gapp.pl
 7. www.gosciniec.pttk.pl

1 komentarz: